• Gratis verzending vanaf €100.-
  • Voor 14:00 besteld, zelfde dag verzonden
  • 20% KORTING OP VOLLE DOZEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IQP-b2b.com

 

1. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Industrial Quality Parts en

IQP-b2b.com (hierna te noemen IQ-Parts) en op alle met IQ-Parts aangegane overeenkomsten.

2.De internet site van IQ-Parts richt zich op de gehele wereld.

3.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken

indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4.Indien de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de

voorwaarden van de koper niet van toepassing.

5.Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon

die tot IQ-Parts in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een

met IQ-Parts gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IQ-Parts een koop of andersoortige

overeenkomst wenst aan te gaan.

Met name wordt onder "koper" ook verstaan, degene in wiens opdracht en voor

wiens rekening producten worden besteld en/of geleverd.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite en gemaakte offertes dienen

te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen

van een aanbod door IQ-Parts.

Zij binden IQ-Parts derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk

en ondubbelzinnig, schriftelijk het tegendeel is bepaald.

De aan IQ-Parts verstrekte order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming

van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.

2.Specificaties en prijzen genoemd op de internet site kunnen zonder nadere

vooraankondiging door IQ-Parts gewijzigd worden.

3.Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan,

wanneer IQ-Parts het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop IQ-Parts de

orderbevestiging aan de koper verzendt.

4.Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden IQ-Parts slechts indien

deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen

namens IQ-Parts schriftelijk zijn vastgelegd.

5.Een kooporder kan uitsluitend worden verzonden aan IQ-Parts door gebruikmaking

van een bestelformulier.

6.Koper en IQ-Parts komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm

een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en

de bestelprocedure is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening

doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

3. Prijzen

1.Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's , inclusief omzetbelasting en exclusief

verwijderingsbijdrage.

IQ-Parts geeft koper een opgave van de verzendkosten, uiterlijk bij de totstandkoming

van de overeenkomst.

2.De wijze van verpakking en verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal

wordt door IQ-Parts bepaald. Verpakkingen worden niet door IQ-Parts teruggenomen.

3.De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst

geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof-en

materiaalprijzen, loon-en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen

van overheidswege.

4.Als op de prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is,

behoud IQ-Parts zich het recht voor, alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar

te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

 

4. Betaling

1.Alle bestellingen worden pas uitgeleverd na ontvangst van volledige betaling,

tenzij anders overeengekomen.

2.Bij levering op rekening geldt een betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen na faktuurdatum.

IQ-Parts behoudt zich het recht voor (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen,

indien het orderbedrag daartoe volgens IQ-Parts aanleiding geeft.

3.Indien koper op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft, is hij direct

in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de koper

aansprakelijk voor alle door IQ-Parts geleden en nog te lijden schade.

4.Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is de koper, zonder aanmaning

of ingebrekestelling, rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente,

vermeerderd met 3% per jaar, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

5.De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,

zijn voor rekening van de koper.

De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald

gebleven gedeelte van de hoofdsom.

 

5. Ontbinding

1.Onverminderd het bepaalde in art.4 wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden,

zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist,

op het tijdstip, waarop de koper de uit de koopovereenkomst voortvloeiende

verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard,

voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele- stelling

of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest,

tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende

verplichtingen als boedelschuld erkent.

2.Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

De koper is aansprakelijk voor alle door IQ-Parts geleden en nog te lijden schade.

3.Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor

hem uit enige op grond van deze voorwaarden met IQ-Parts gesloten overeenkomst

voortvloeien, alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken

van de koper of diens overlijden, is IQ-Parts gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling vereist is

en het door IQ-Parts geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen,

betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere

levering en montage vooruitbetaling te eisen.

In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

De koper is tevens aansprakelijk voor alle door IQ-Parts geleden en nog te lijden schade.

 

6. Aflevering en leveringstermijnen

1.De door IQ-Parts opgegeven levertijden uitsluitend voor leveringen binnen Nederland zullen

nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders

schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient IQ-Parts schriftelijk in gebreke te

worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming,

welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

2.De door IQ-Parts opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper het volledig

ingevulde bestelformulier door IQ-Parts is ontvangen, en aan de betalingsverplichtingen is

voldaan.

3.Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat

het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

4.Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke

wijze te doen plaatsvinden, dan is IQ-Parts gerechtigd de hieraan verbonden kosten

aan de koper in rekening te brengen.

5.Ontvangen goederen dienen door geadresseerde meteen na ontvangst gecontroleerd

te worden op eventuele beschadiging en volledigheid en in voorkomende

gevallen hier binnen 24 uur na ontvangst, schriftelijk melding van te doen.

6.Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde

producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten,

in deugdelijke verpakking terug te sturen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst.

Dit geldt niet voor maatwerk producten en speciaal voor koper bestelde goederen.

Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper.

IQ-Parts zal het aankoopbedrag aan koper crediteren.

7.Eventuele kosten van (nieuwe) verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij IQ-Parts 

de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt.

8.IQ-Parts zal de producten direct na terugontvangst inspecteren op eventuele beschadiging en/of

volledigheid.

9.Indien de producten beschadigd zijn, zal IQ-Parts de laagste van de volgende bedragen

in mindering brengen op het te crediteren bedrag:

1. De herstelkosten, dan wel

2. De waarde van het product.

10.Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de

producten volledig en onherroepelijk accepteert.

Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

1.De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering,

pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige

overeenkomst met IQ-Parts verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

2.De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan op de koper,

niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

 

8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

1.De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing

van de door IQ-Parts geleverde producten.

 

9. Aansprakelijkheid

1.Behoudens de verplichtingen die voortvloeien uit garantie, is IQ-Parts nimmer gehouden

tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen,

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door verkoper.

IQ-Parts is evenmin aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of

indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen geleden

schade door koper, ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of

door de zaken zelf.

2.Evenmin is IQ-Parts aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet

tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering

van de internet site van IQ-Parts wegens onderhoud of anderszins.

3.De koper is gehouden IQ-Parts te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van

de uitvoering van de overeenkomst tegen IQ-Parts mochten doen gelden, voor zover

de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van

de koper komen.

4.IQ-Parts aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door IQ-Parts geleverde

informatie over de door IQ-Parts geleverde producten.

Tevens sluit IQ-Parts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door IQ-Parts 

gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of telefoon,

tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

 

10. Overmacht

1.Indien IQ-Parts door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen,

worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2.Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke

verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding.

3.Onder overmacht van IQ-Parts wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,

waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk

wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in

redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid

ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die

omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere

problemen bij de productie door IQ-Parts of haar toeleveranciers en/of maatregelen

van enig overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige

van overheidswege te verkrijgen vergunning.

4.Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de

hoogte stellen.

 

11. Toepasselijk recht en verdragen

1.Op de door IQ-Parts gedane offertes en op alle door IQ-Parts aangegane overeenkomsten

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

12. Geschillen beslechting

1.Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende

uit aanbiedingen, overeenkomsten en door IQ-Parts verrichte leveringen worden beslecht door

de daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter

als bevoegd aanwijst.

 

13. Auteursrecht

1. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van afbeeldingen, tabellen

of technische gegevens, voor welk doel ook, zijn zonder uitdrukkelijke toestemming verboden.

Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens of prijzen daarin, kunnen geen aanspraken worden ontleend.

 

IQ-Parts
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
 
tel: +31-252-624126
KvK Amsterdam nr : 34180856
BTW nr : NL002049706B82
 
ING Bank
Rekening nummer : 3549582
IBAN: NL57INGB0003549582 
SWIFT CODE: INGBNL2A
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »